Ghi chú:

  1. Thời gian thực hiện Thỏa thuận đấu nối đối với khách hàng sử dụng điện có trạm riêng đấu nối vào lưới điện trung áp: 4 ngày từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị thỏa thuận đấu nối.
  2. Thời gian thực hiện nghiệm thu, đóng điện đối với khách hàng sử dụng điện có trạm riêng đấu nối vào lưới điện trung áp: 06 ngày từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đóng điện điểm đấu nối.
 
(EVN HANOI)